Pepijn van Rooij


Een reactie plaatsen

Performance Community – Wat is een natuurlijke beslissing?

De Nederlandse politiek heeft een traditie hoog te houden: te laat komen met belangrijke beslissingen. Niet handig, niet verstandig, vaak schadelijk.

Besluiten nemen is een wezenlijk onderdeel van de taak van iedere leidinggevende in een bedrijf of instelling.

Hoe neem je een natuurlijke beslissing?

 • Leer onderscheid te maken tussen persoonlijke beslissingen en beslissingen in het belang van de organisatie;
 • Neem zo min mogelijk beslissingen onder tijdsdruk. Door vooruit te denken en goed te plannen moet het mogelijk zijn meer rust en evenwicht in de besluiten te brengen;
 • Sta erop dat je medewerkers de besluiten die zij zelf kunnen nemen niet doorschuiven. Nodig hen uit om mee te denken bij het oplossen van problemen;
 • Maak gebruik van elkaars expertise, waarbij het gezamenlijke doel de richting is;
 • Zoek voortdurend naar kansen en mogelijkheden;
 • Vermijd ‘politieke spelletjes’;
 • Besteed aandacht een persoonlijke belemmeringen, voorkeuren, ‘blinde vlekken’ en niet gefundeerde veronderstellingen. Neem de werkelijkheid als basis;
 • Kies niet direct voor de meest voor de hand liggende oplossing;
 • Maak gebruik van een aantal technieken om verschillende alternatieven tegen elkaar af te zetten.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Participerende besluitvorming”: Overal waar je een succesvolle zaak ziet, heeft iemand ooit een moedige beslissing genomen (Peter Drucker).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Ik meet mijn succes af aan de mate waarin ik zelf geen beslissingen meer hoef te nemen (Ricardo Semler).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Wat is een natuurlijk goed salaris?

Ons geld wordt in rap tempo minder waard door de sterk stijgende prijzen. Loonsverhoging zou de inflatie alleen maar sterker maken. Maar door de krappe arbeidsmarkt wordt een goed salaris wel een belangrijk onderhandelingspunt.

Een goed salaris wordt natuurlijk bepaald door:

 • de toevoegende waarde die een medewerker heeft voor de organisatie;
 • de toevoegende waarde (lees: ‘purpose’) die de organisatie heeft voor de medewerker;
 • het vertrouwen en de vrijheid die een organisatie aan de medewerker geeft;
 • de verantwoordelijkheid die bij de flexibele rol(len), die de medewerker wenst, hoort;
 • de openhartige waardering die men voor elkaar heeft;
 • de evenwichtige balans die in een team hoort te zijn.

Een goed salaris wordt natuurlijk NIET bepaald door:

 • functieschalen en bijbehorende strakke procedures;
 • bonussen en overige financiële emolumenten;
 • statussymbolen;
 • managers.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Financieel Management”: You can employ men and hire hands to work for you, but you will have to win their hearts to have them work with you (William Boetcker).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Je bent onbetaalbaar, daarom verhogen we je salaris maar niet meer.


1 reactie

Performance Community – Wat zijn de kenmerken van natuurlijk leiderschap?

Natuurlijk leiderschap balanceert tussen kwetsbaarheid en kracht. Natuurlijk leiderschap is een mooi streven, maar de praktijk is weerbarstig. Kijk maar eens hoe men reageert op het aanwezig zijn van ongewenste gedrag in diverse organisaties. Velen van ons schermen zich af van hun eigen natuur en zijn dan schijnbaar krachtig.

Een aantal mooie kenmerken van Natuurlijk leiderschap:

 • Toelaten van de eigen natuur: je mogelijke angst om dit te doen, blokkeert je eigen levensenergie en je vrije gedachtegang;
 • Zelfkennis op eigen unieke kwaliteiten: de kracht van een leidinggevende ligt in zijn natuur besloten, zijn natuurlijke bronnen zoals talenten en drijfveren;
 • Visie hebben: een leider dient een inspirerende visie te hebben die als richtsnoer voor het gedrag van de organisatie werkt;
 • Veiligheid creëren: een leider dient er veel aan te doen dat er in een bedrijf naast fysieke veiligheid ook psychologische veiligheid ontstaat;
 • Vertrouwen geven: geef anderen de ruimte om hun talenten optimaal in te zetten;
 • Verbinding regelen: mensen willen vooral in gezamenlijkheid mooie dingen doen en iets bereiken of realiseren.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Flock Leadership”: Leadership is the capacity to translate vision into reality (Warren Bennis).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

True leaders don’t create followers. They create more leaders! (Mahatma Gandhi).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Wat zijn jouw natuurlijke grondstoffen?

Grondstoffen worden steeds belangrijker waardoor er in de wereld steeds meer strijd is omtrent de beschikbaarheid. Heb jij de juiste grondstoffen om je werk goed te kunnen doen?

In eigentijdse organisaties zijn er de volgende ‘natuurlijke grondstoffen’ beschikbaar:

 • Weinig management: van deze ‘grondstof’ heb je al gauw te veel…
 • Toepassen van ‘ketendenken’: samen weet je meer;
 • Beïnvloeding van de prestaties van de organisatie primair via de teams;
 • Teambeloning;
 • Bottom-up leiderschap: benutten van ieders toevoegende waarden;
 • Beschikbaarheid van transparante (management)informatie;
 • Een stevige mate van procesgeoriënteerdheid bij een ieder: samenwerken vergt afspraken maken met elkaar waar ieder zich ook aan houdt;
 • Continue scholing en ontwikkeling op vakinhoudelijke en generieke competenties;
 • Voldoende taakautonomie (regelcapaciteit) voor elk team;
 • Voldoende generalisten;
 • Voldoende specialisten;
 • Toepassing van dubbelslag leren: probleem – principe – oplossing.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwerpen en organiseren”: Nieuwe kennis is de meest waardevolle grondstof op aarde. Hoe meer waarheid we hebben om mee te werken, hoe rijker we worden (Kurt Vonnegut).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Kennis is de enige grondstof die toeneemt bij uitputtend gebruik (Alexander Rinnooy Kan).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Waar ligt jouw natuurlijke grens?

Voor het stellen van je natuurlijke grens, heb je waarden nodig. Een waarde geeft uitdrukking aan de manier van denken: wat vinden wij belangrijk? Wat zijn de morele kaders waarbinnen wij onze doelen willen bereiken?

Kenmerken van waarden:

 • Authentiek: geven uitdrukking aan een geloof, een innerlijke overtuiging;
 • Expliciet: stellig, zonder voorbehouden;
 • Aanwezig: het gaat er niet om welke waarden we zouden moeten aanhangen, het gaat erom wat wij hier en nu vinden.

Principes vormen de gedragsmatige vertaling van deze waarden en hebben betrekking op dezelfde aspecten. Essentieel is dat het gewenste gedrag voor iedereen geldt en dat men elkaar onderling op de leidende principes aanspreekt. Een goede manier om achter de principes van individuen en organisaties te komen is hen onder druk te zetten en als het ware te ‘straffen’ voor het vasthouden aan hun principes. Bijvoorbeeld:

 • Het vasthouden aan het principe ‘alles in een keer goed doen’ betekent dat de mailing een week later de deur uit gaat of dat nachtrust moet worden ingeleverd;
 • ‘Mensen aanspreken op hun sterke punten’ heeft tot gevolg dat verworven posities ter discussie komen te staan of mensen de organisatie moeten verlaten;
 • ‘Maatwerk leveren’ houdt in dat een logistiek systeem op z’n kop gezet moet worden of dat de winstgevendheid daalt.

Duidelijk is dat met het vaststellen en naleven van de leidende principes bepaalde ‘strategieën’ naar boven komen: wat zijn de uiterlijke kenmerken van de wijze waarop wij ons willen manifesteren naar onze stakeholders?

Kenmerken van principes:

 • Algemeen geldend: onafhankelijk van rang, stand, geslacht of verantwoordelijkheid, iedereen binnen een organisatie heeft zich ernaar te gedragen;
 • Observeerbaar: een principe geeft uitdrukking aan iets wat je iemand kunt zien doen. Naleving en schending zijn te constateren;
 • Pertinent geformuleerd: laat geen twijfel over waar het precies om gaat, niet Multi-interpretabel.

Om antwoord te geven op de vraag ‘waar ligt jouw natuurlijke grens?’ helpen onderstaande vragen:

 • Welke waarden vind jij zelf belangrijk?
 • Welke waarden vindt jullie organisatie belangrijk?
 • Hoe vertaalt men die waarden naar concreet gedrag?
 • Zijn deze waarden gekoppeld aan je eigen / jullie strategie?
 • Hoe ondersteunen de gekozen waarden je eigen plannen?
 • Hoe vertaal jij de waarden naar voorbeeldgedrag?
 • Hoe zichtbaar heb jij je eigen waarden en / of de waarden van jullie organisatie gemaakt?
 • Waar trek jij de grens van wel of niet toestaan van bepaalde gedragingen t.o.v. deze waarden?
 • Hoe reken jij je medewerkers hierop af?
 • Wanneer verlaat jij de organisatie / neem jij afscheid van de klant bij het ‘zondigen’ tegen jouw / jullie waarden?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Managen van de acculturatie”: Sterke culturen worden altijd als zodanig opgevat op basis van artefacten omdat die het zichtbaarst zijn, maar de onderliggende waarden en aannamen doen veel meer ter zake (Adam Grant).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Ken je waarde, laat je waarderen, waardeer een ander en laat gaan wat je niet waarderen kan.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Wat is jouw natuurlijke kracht?

Vorige week hadden we de storm Corrie in Nederland, een overstroming in Duitsland en zelfs een overstroming in Brazilië. We krijgen te maken met de ene na de andere natuurlijke kracht.

Wat is jouw natuurlijke kracht?

Managementgoeroe David Maister onderscheidt drie typen professionals: de verliezer, de dobberaar en de dynamo. De dynamo heeft vooral succes door de juiste mentale instelling. Passie en zelfdiscipline zijn betere voorspellers om een dynamo te kunnen worden en blijven dan bijvoorbeeld intelligentie.

De dynamo heeft de volgende ‘natuurlijke krachten’:

 • Plezier;
 • Energie;
 • Passie;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Daadkracht en slagkracht;
 • Steeds bereid om iets nieuws te leren;
 • Voortdurend bezig met zelfverbetering (in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan);
 • Routinewerkzaamheden worden afgestoten om tijd vrij te maken voor nieuwe projecten, waarbij je iets moet leren;
 • Moeilijke of spannende projecten zijn een uitdaging;
 • Toonbeeld van echt succes;
 • Heeft een carrière en geen baan.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Inzicht in uzelf en anderen”: Mensen moeten zich veilig voelen om eerlijk te kunnen zijn over zichzelf en tegenover anderen. Pas dan kunnen we ieders kracht gebruiken en mensen ervan weerhouden dingen te doen waarvan ze niet echt verstand hebben of die ze niet willen doen (Jos de Blok).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Wat je ook doet of droomt dat je kunt doen, begin ermee. Vrijmoedigheid heeft iets geniaals, iets krachtigs en iets magisch (Goethe).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Welke “natuurlijke” doelen ga je stellen?

Natuurlijk heb jij ook weer mooie voornemens gesteld voor het nieuwe jaar. Natuurlijk heb jij daarbij nuttige doelen geformuleerd.

Het nut van doelen

 1. Je maakt vage voornemens een stuk concreter. ‘Ik moet meer op social media gaan doen’ wordt: ‘Ik ga deze maand een LinkedIn-training volgen’;
 2. Wanneer je een gewenst resultaat voor ogen hebt, kun je betere keuzes maken in je tijdsbesteding;
 3. Je kunt bepalen of de dingen die je doet echt zinvol zijn en energie opleveren. ‘Ik blus alleen maar brandjes, maar kan hier niet mijn ambitie kwijt.’;
 4. Een doel stimuleert je talent door bestaande kennis en ervaring te gebruiken en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen;
 5. Wanneer je een duidelijk doel voor ogen hebt, heb je meer doorzettingsvermogen als het een keer tegenzit;
 6. Je zegt makkelijker ‘nee’ tegen minder belangrijke activiteiten;
 7. Je bent voor jezelf en voor anderen aanspreekbaar, je creëert daarmee dus een extra geheugen: ‘Hé, zou jij niet…?’;
 8. Je verbetert je eigen geloofwaardigheid, doordat jij doet wat jij zegt dat je doet.

Welke “natuurlijke” doelen ga je stellen?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Doelen en doelstellingen formuleren”: Het enige doel van een organisatie is het creëren van een klant. De beste manier om de aandeelhouderswaarde te verhogen is het leveren van waarde aan de klant (Peter Drucker).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Het enige doel van het leven, is om je doel in het leven te vinden.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelflerend

Je leert de hele dag. Je maakt van alles mee, doet iets voor het eerst, ziet iemand anders iets interessants doen. Een dag kan vol verrassingen zijn en daarmee een bron van inspiratie en nieuwe ervaring vormen. Welke mogelijkheden heb je allemaal om te leren?

 • Nieuwe vragen van klanten oppakken;
 • Het omarmen van andere technologie om je werk te doen;
 • Aan een project deelnemen;
 • Verbetervoorstellen doen;
 • Je functie uitbreiden met nieuwe taken;
 • Instructie geven of collega’s coachen;
 • Met een collega meelopen;
 • Overstappen naar een ander team;
 • Een andere functie of werkomgeving kiezen;
 • Feedback van collega’s en klanten vragen;
 • Een nevenfunctie gaan bekleden;
 • Een coach of mentor vragen;
 • Een boek of artikel lezen;
 • Een ‘buddy’ hebben;
 • Met je team een dag op de hei doorbrengen;
 • Uitwisseling meet collega’s uit andere organisaties;
 • Deelnemen aan discussies op social media;
 • Gebruikmaken van online kennis- en traingingsaanbod;
 • Deelnemen aan games of simulaties;
 • Een training, cursus of opleiding volgen.

Geïnspireerd door Frank Kwakman

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Productief werken”: Het enige blijvende concurrentievoordeel is waarschijnlijk het vermogen om sneller te leren dan de omgeving (Arie de Geus).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Een “alles al weten”-cultuur is te veranderen in een “alles willen leren”-cultuur (Sayta Nadella).


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfsturende teams

Discussies tussen gevaccineerd en ongevaccineerd zwellen aan. De regering trekt de teugels aan. Hoe passen jullie in je organisatie een zelfsturing van teams toe?

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten en diensten. In de praktijk heeft dat de volgende consequenties:

 • De teamleden hebben de mogelijkheid te participeren in leiderschapsfuncties;
 • Ze plannen, controleren en verbeteren hun eigen werkprocessen;
 • Ze stellen hun eigen doelen en inspecteren hun eigen werk;
 • Ze maken hun eigen werkschema’s, analyseren en bespreken hun teamoptreden en prestaties;
 • Ze bereiden hun eigen budgetten voor en coördineren hun werk met andere teams;
 • Ze bestellen materialen, houden de voorraden bij en onderhandelen met toeleverende bedrijven;
 • Ze zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe coaches;
 • Ze regelen hun eigen vervanging en ontwikkelen de gezamenlijke bevoegdheid om collega’s te beoordelen.

Kortom, het verschil tussen traditioneel management en zelfsturende teams ligt in het daadwerkelijk doorvoeren van het proces van betrokkenheid.

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Organisatiekunde”: Zelfsturend team, kijk zonder handen (Loesje).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Zelfsturing, ik heb de politiek alvast naar huis gestuurd.


Een reactie plaatsen

Performance Community – Zelfreflectie

Na de coronapandemie neigen wij weer allemaal snel terug te vallen in ons oude gedrag. Eigenlijk zou dat niet moeten. Eigenlijk zouden bijvoorbeeld de leermomenten van het thuiswerken voor een aangepast gedrag moeten zorgen. Dus tijd voor zelfreflectie.

Zelfreflectie

Hieronder vuren wij vragen op je af om daar bij stil te staan:

 • Hoe actief ben jij? En waaruit blijkt dat concreet in het werk en privé?
 • Hoeveel tijd besteed jij aan denken over jezelf?
 • Hoe staat het met je zelfwaardering?
 • Welke invloed heeft je zelfbeeld op het geluk?
 • Hoe intrinsiek gemotiveerd ben jij?
 • Hoe ga jij om met kiezen en je reacties op gemaakte keuzes?
 • Hoe gelukkig ben je op het werk?
 • Herken je de positieve effecten van je gelukkig voelen op het werk?
 • Wat doe je eraan om gelukkig te blijven tijdens het werk?
 • Doe jij vooral waar je goed in bent? Op het werk en privé?
 • Met welke consequenties voor je functioneren?
 • Hoe gebruik jij de feedback van anderen om je zelfbeeld over het functioneren op het werk completer te maken?
 • Bedenk dat niet de situatie je somber maakt, maar de manier waarop je de situatie interpreteert. Herken jij dergelijke situaties en welke invloed hebben ze op je gevoel én functioneren?
 • Gebruik jij je Persoonlijk Ontwikkelplan consequent?
 • Is dat plan bekend bij anderen?

Tips uit één van onze bouwstenen

Uit de bouwsteen “Ontwikkeling van medewerkers”: Leren spelen, en spelen om te leren (Donald Michael).

Stelling / Wisecrack / Oneliner

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is leren voor de menselijke ziel (Joseph Addison).